Stadgar;  El Trompo

Stiftad den 11 dec 1989
Idrottens mål och inrikting; Definition= Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlings resultat.
Mål och inrikting; Idrott ska inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysisk och psykiskt som socialt och kulturellt sätt.
Idrott ska utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövere tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. 
Idrott ska organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott ska verka som internationellt kontaktmedel och respektera människors lika värde. 
Ändamål; Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning. 
Hemort; Föreningens hemort är i Stockholms kommun.
# 1    Medlemskap
Medlem intages i föreningen av styrelsen efter ansökan, som ska vara följd av inträdesavgift, om sådan angift fastställs av årsmötet. 
# 2 Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. 
#3 Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslutom uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne ska iaktta vid överklagan av beslutet. Detta ska inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i punkt #1
# 4    Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna. De har även rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.  De ska följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen. De har inte rätt till del av föreiningens egendom vid upplösningen av föreningen.
# 5  Medlem skall betala