https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2013/09/Ungas-psykiska-halsa-forbryllar-forskare

Ungas psykiska hälsa förbryllar forskare

Psykisk hälsa hos unga har inte drastiskt förbättrats de senaste 30 åren, det framstår tydligt. Däremot är det oklart om den har försämrats. Klart är dock att fler sjukhusvårdas för depression och att fler söker den öppna vården för ångest/depression.

 

Marianne Cederblad, pro­fessor emeritus, avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet 
marianne.cederblad@gmail.com

 

SAMMANFATTAT

Studier av psykisk ohälsa i vid bemärkelse hos barn och ungdomar under de senaste tre decennierna redovisas i artikeln.

Psykisk ohälsa har inte minskat under denna tid. Det råder olika uppfattningar om huruvida den har ökat under samma tidsrymd. 

Det förefaller som om framför allt tonårsflickor upplever mer nedstämdhet och oro. Även pojkarnas symtom har ökat, men inte lika kraftigt.

Sjukhusvård för depression tycks ha ökat – mer bland flickor än bland pojkar.

Andelen tonåringar som sökt öppen barn- och ungdomspsykiat­risk vård för ångest/depression har ökat för båda könen.

Självmordsfrekvensen har varit oförändrad i ungdomsgruppen till skillnad från i andra åldersgrupper, där den minskat.

Den psykiska hälsan hos barn och ungdomar har undersökts och utretts i olika statliga utredningar under de senaste 30 åren. I Statistiska centralbyråns undersökningar om levnadsförhållanden (ULF) från 1981 rapporterades hur många i åldern 16–24 år som uppgav att de hade besvär av ängslan/oro eller ångest, sömnbesvär, huvudvärk eller nedstämdhet. Frekvensen jämfördes med uppgifterna i de följande undersökningarna till och med 2003 års undersökning. 

I slutbetänkandet »Ungdomar, stress och psykisk ohälsa« (SOU 2006:77) [1] redovisades dels ULF-resultaten, dels ett antal studier som gjorts i olika kommuner på skolbarn i olika åldrar, dels resultaten av WHO:s återkommande internationella studier »Skolbarns hälsovanor« utförda 1985, 1993, 1997 och 2001. De sistnämnda studierna omfattade 11-, 13- och 15-åringar. Dessutom redovisades sjukvårdsstatistik. Utredningens huvudslutsats var att psykiska problem blivit avsevärt vanligare bland ungdomar under de två senaste decennierna. Detta resultat fick ett starkt massmedialt genomslag.